Biểu phí


Phí cầu đường có hiệu lực từ ngày 2 tháng 4 năm 2024

Biểu phí dưới đây được sắp xếp theo các đoạn của các Làn đường Tốc hành của Xa lộ 405 Có bảy đoạn đường chính.

Biểu phí cập nhật có hiệu lực từ ngày 2 tháng 4 năm 2024.

Cập nhật áp dụng cho các phân khúc sau:

Hướng Bắc
Westminster → 405 Direct Connector (North)
Hướng Nam
Brookhurst → 405 Direct Connector (South)

Biểu phí theo Đoạn đường

1. Quý vị sẽ đi theo hướng nào?
HƯỚNG  (chọn một)
2. Chọn một phân đoạn

Tham khảo bản đồ bên dưới để giúp chọn điểm vào và ra.

map of 405 express lanes
map of 405 express lanes
image of toll prices
image of toll prices
image of toll prices
image of toll prices
image of toll prices
image of toll prices
image of toll prices
image of toll prices
image of toll prices
image of toll prices
image of toll prices
image of toll prices