Lịch thu phí ngày lễ


Biểu phí dưới đây được sắp xếp theo các đoạn của các Làn đường Tốc hành của Xa lộ 405 Có bảy đoạn đường chính.

Biểu phí theo Đoạn đường

1. Quý vị sẽ đi theo hướng nào?
HƯỚNG  (select one)
2. Chọn một phân đoạn

Tham khảo bản đồ bên dưới để giúp chọn điểm vào và ra.

map of 405 express lanes
map of 405 express lanes
from
to
image of toll prices
image of toll prices
image of toll prices
image of toll prices
image of toll prices
image of toll prices
image of toll prices
image of toll prices
image of toll prices
image of toll prices
image of toll prices
image of toll prices