Liên hệ chúng tôi

Quý vị không tìm thấy câu trả lời mà mình đang tìm kiếm?

Hãy liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng bằng cách sử dụng các tùy chọn dưới đây.

Đến Trực tiếp
405 Express Lanes Customer Service Center

Giờ: 8:00 a.m. - 6:00 p.m
các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu


OCTA Store

Giờ: 8:00 a.m. - 5:00 p.m
các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu

Điện thoại

Giờ: 8:00 a.m. - 6:00 p.m
các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu

E-mail/Thư bưu điện
Địa chỉ email

ĐỊA CHỈ GỬI THƯ
405 Express Lanes
P.O. Box 2177
Costa Mesa, CA 92628